LII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach Drukuj
poniedziałek, 01 października 2018 15:21, odsłon: 407

kontur gminy z herbami poziom miniLII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach

odbędzie się w poniedziałek 
 8 października 2018 r.  o godz. 1500
w Sali Samorządowej w Starej Szkole
w Sułkowicach Rynek 6, 

 Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.   
3.    Przyjęcie protokołu obrad LI sesji.
4.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.    Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2018 r.
9.    Informacja o przebiegu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
10.    Potrzeby i wnioski mieszkańców poszczególnych miejscowości, a możliwości inwestycyjne budżetu Gminy.
11.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    zmiany Statutu Gminy Sułkowice;
2)    rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Sułkowice;
3)    przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice do roku 2023;
4)    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Harbutowice – w jej granicach administracyjnych;
5)    podziału i zakupu nieruchomości gruntowej położonej w Krzywaczce, zajętej pod drogę gminną;
6)    nabycia w formie darowizny nieruchomości gruntowych położonych w Sułkowicach, z przeznaczeniem
pod drogę gminną;
7)    przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne
w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sułkowice.
12.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
13.    Komunikaty i informacje.
14.    Zamknięcie obrad sesji.

 

Zaprasza się Mieszkańców Gminy do wzięcia udziału w obradach.