Nagrody samorządowe 2018 Drukuj
wtorek, 04 września 2018 10:48, odsłon: 538

kto

Nagrody Samorządowe - nowy formularz wniosku

Kto w tym roku otrzyma nagrodę samorządową przyznawaną przez Radę Miejską?
Wnioski 
z propozycjami (na załączonym nowym formularzu) można składać do 28 września (piątek).

Wnioskować o przyznanie nagrody mogą: organizacje, instytucje, radni oraz mieszkańcy (koniecznie  z 15 podpisami popierającymi wniosek). 

 

  Wyciąg z Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień samorządowych Rady Miejskiej w Sułkowicach:

 § 1.

 

1.    Za wyróżniające osiągnięcia w działaniach na rzecz Gminy Sułkowice i jej społeczności, tj. organizację życia społecznego i popularyzację idei samorządności oraz promocję i przysparzanie splendoru Gminie poza jej granicami – osobom fizycznym, stowarzyszeniom i innym podmiotom mogą być przyznane Nagrody Samorządowe – zwane dalej „Nagrodami”.
2.    Nagroda może być przyznana danemu podmiotowi nie częściej niż raz na 5 lat.

 § 2.

1.    Nagrody są przyznawane corocznie. 

2.    Ustala się 3 równorzędne Nagrody roczne.
3.    Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody ustala corocznie Rada Miejska.

 

§ 3.

1.    Z wnioskiem o przyznanie Nagrody mogą występować: 

1)    Mieszkańcy Gminy w liczbie minimum 15 osób uprawnionych do głosowania;
2)    Radni Rady Miejskiej w liczbie minimum 3;
3)    Instytucje i organizacje.

 

2.    Wniosek winien być sporządzony na odpowiednim formularzu i zawierać informacje o kandydacie do nagrody oraz wyczerpujące uzasadnienie. Wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu.

3.    Pisemne wnioski należy składać w Biurze Rady w nieprzekraczalnym terminie do 30 września danego roku, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

4.    Sprawdzenia wniosków pod względem formalnym dokonują Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Jan Socha

  

Uchwała nr XXIV/14/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia Nagrody Samorządowej Rady Miejskiej w Sułkowicach

Uchwała Nr L/314/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania Nagród Samorządowych Rady Miejskiej w Sułkowicach.

Formularz wniosku (pdf)