Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)


Rejestr działalności regulowanej
Rejestr działalności regulowanej - informacje Drukuj Email
wtorek, 21 lutego 2012 10:27

Do przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych w gminie Sułkowice

Działalność gospodarcza obejmująca odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest (zgodnie z art.1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 152, poz. 897) działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Od 1 stycznia 2012 r. rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sułkowice tworzy i prowadzi Burmistrz Gminy Sułkowice.

Przedsiębiorcy, którzy po wejściu z życie nowelizacji ustawy chcą stanąć do przetargu na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sułkowice, obowiązani są uzyskać wpis do rejestru.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

 

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

 

Wniosek o wpis

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:

1) nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

3) numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

4) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych z podaniem kodu odpadu.

 

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł; zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust. 2);

2) oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, Burmistrz Gminy Sułkowice, dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

 

Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1 (pok. nr 115) oraz na stronie internetowej www.sulkowice.pl

 

Uwaga!

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 14 ust. 1 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897).

 

Wykonywanie pozostałych usług komunalnych (opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do stacji zlewnych) nadal wymagają uzyskania zezwolenia.

 

Formularze do pobrania:

 

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej DOC   PDF

 

Oświadczenie DOC    PDF