Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Inwestycje zrealizowane w 2012 r. Drukuj Email
czwartek, 31 stycznia 2013 15:45, odsłon: 7709

inwestycje 2012

 

Inwestycje zrealizowane w gminie Sułkowice w 2012 roku.

 

Infrastruktura

 

 kanalizacja etap V Sułkowice

ue infrastrukt

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sułkowicach etap V wraz z przebudową sieci wodociągowej

Prace inwestycyjne związane z realizacją zadania obejmują ul. Na Węgry, ul. 11 Listopada, ul. Starowiejską oraz ul. Kowalską i polegają na budowie głównej sieci kanalizacyjnej oraz przebudowie magistrali wodociągowej czyli na wymianie istniejącego wodociągu.
Umowa na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Sułkowicach - etap V"  została podpisana 12.09.2012 r.
Termin realizacji zadania przewidywany jest na okres wrzesień 2012 r. - wrzesień 2014 r.

Wartość inwestycji wynosi 7.707.304,57 zł.

Kwota dofinansowania: 5.497.741,54 zł.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Inwestycja w toku.

 Parking Rudnik

prow

Odnowa centrum wsi Rudnik poprzez remont parkingu oraz urządzenie szaty roślinnej i elementów małej architektury

Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o powierzchni: 389,85 m2 - chodnik, 1 368,075 m2 - parking wraz z krawężnikiem i obrzeżem oraz podbudową tłuczniową. Wykonano także dwie studnie odwodnieniowe, oświetlenie zewnętrzne, szatę roślinną oraz zamontowano 20 szt. ławek.

Wartość inwestycji wyniosła 239.689,50 zł.

Kwota dofinansowania: 157.017,00 zł.

Zadanie zostało współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś 4 Leader Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla obszaru LGD "Między Dalinem i Gościbią" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".

Inwestycja zrealizowana.

 Parking Biertowice

Modernizacja parkingu w Biertowicach

Wykonano parking z kostki brukowej o powierzchni około 600 m2 wraz z podbudową tłuczniową, okrawężnikowaniem oraz odwodnieniem. W ramach zadania zostały także nasadzone krzewy ozdobne.

Zadanie zostało wykonane ze środków funduszu sołeckiego.

Wartość inwestycji wyniosła 26 624,93 zł.

Inwestycja zrealizowana.


 Parking Harbutowice

Modernizacja parkingu i alejek w Harbutowicach

Wykonano alejki i parking przy kapliczce w Harbutowicach o powierzchni około 250 m2 wraz z korytowaniem oraz podbudową tłuczniową.
Zadanie zostało wykonane ze środków funduszu sołeckiego.
Wartość inwestycji wyniosła 22 612,09 zł.

Inwestycja zrealizowana.

 Parking Krzywaczka

Modernizacja parkingu w Krzywaczce

Wykonano parking tłuczniowy o powierzchni 800 m2 przy Centrum Kultury w Krzywaczce wraz z drenażem terenu oraz przepustem betonowym.

Zadanie zostało wykonane ze środków funduszu sołeckiego.

Wartość inwestycji wyniosła 25 900,00 zł.


Na 2013 rok planowany jest II etap inwestycji - wyłożenie kostką brukową.

 Parking ul. Szkolna Rudnik

Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Rudniku

Wykonano utwardzenie pobocza, na którym zorganizowano parking wraz z częścią chodnika o powierzchni około 260 m2.

Wartość inwestycji wyniosła 40 000,00 zł.

Inwestycja zrealizowana.


 Wodociąg Partyzantów - Starowiejska

Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Partyzantów oraz ul. Starowiejskiej w Sułkowicach etap I

Zrealizowano pierwszy etap zadania, całość obejmuje sieć wodociągową:

fi 160 - 1.159,8 mb,
fi 110 - 649,1 mb,
fi 90 - 119,5 mb,
fi 63-591,4 mb,
fi 50 - 85,9 mb,
fi 40-539,0 mb.

Wartość zadania w 2012 r. wyniosła 370 000,00 zł.

Inwestycja zrealizowana przez ZGK Sułkowice Sp. z o.o.

INWESTYCJA W TOKU.

 Wodociąg Gościbia - Ślusarska - Zagumnie boczna

Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Sułkowice (wodociąg Gościbia - ul. Ślusarska - ul. Zagumnie boczna)

Zadanie realizowane jest w cyklu trzyletnim. Realizacja pozwoli na alternatywne zasilanie z wodociągu myślenickiego po zakończeniu prac wodociągowych wykonywanych przez Gminę Myślenice. Niezbędnym będzie wykonanie projektu i sieci łączącej oba wodociągi. W ramach zadania wykonano rurociąg fi 160 o długości 2 793 mb, fi 110 o długości 1 044 mb, fi 50 i 40 o długości 474 mb.

Wartość zadania w 2012 r. wyniosła 305 711,78 zł.

W ramach zadania wymieniono podbudowę tłuczniową wraz z zastosowaniem geowłókniny  celem zwiększenie nośności drogi oraz wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o dł. 200 m i szerokości 4 m, wraz  z wymianą kanalizacji deszczowej.

Wartość inwestycji wyniosła 211 500,00 zł.

Całość inwestycji wyniosła 929 150,26 zł.

Inwestycja ZREALIZOWANA.


 Wodociąg Rudnik

Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Słoneczna w Rudniku

Inwestycja polega na połączeniu wodociągu z rejonie ul. Słonecznej stanowiącym spięcie istniejących rurociągów. Projekt zakłada realizację około 1 km rurociągu fi 160 oraz sięgacze o łącznej długości prawie 2 km. W tym etapie wykonano  rurociąg fi 110 o długości 495 mb.

Wartość zadania wyniosła 58 560,00 zł.

Inwestycja w toku.


 Kanalizacja Biertowice

Usuwanie skutków powodzi - remont kanalizacji sanitarnej w Biertowicach

Wykonano remont kanalizacji sanitarnej o długości 560 mb. W ramach remontu wykonano monitoring kanału oraz uszczelniono 18 szt. studni fi 1000. Uszczelniono uszkodzone odcinki kanalizacji metodą bezrozkopową.
Zadanie zrealizowane dzięki dotacji celowej z budżetu państwa.

Wartość zadania wyniosła 398 723,02 zł.

Kwota dofinansowania: 398.723,00 zł.

Inwestycja zrealizowana.


 

 

Drogi gminne

 

Sułkowice - droga do PS 1

Modernizacja nawierzchni na drodze i moście w kierunku Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sułkowicach

Wykonano nawierzchnię asfaltową na moście oraz dojeździe od drogi wojewódzkiej. Zmodernizowano płytę nośną mostu, wykonano zabezpieczenie antykorozyjne, wymieniono poręcz mostową.


Wartość zadania wyniosła 32 000,00 zł.

Inwestycja zrealizowana.


Harbutowice - droga na Kozówkę

Modernizacja drogi Kozówka w Harbutowicach

Wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 460 mb, szerokość 3 m wraz z wyczyszczeniem rowów przydrożnych oraz wymianą przepustów drogowych, zamontowano kratę odwadniającą.

Wartość inwestycji wyniosła 170 537,51 zł.

Inwestycja zrealizowana.


Droga Na Granice

Modernizacja drogi Na Granice w Harbutowicach etap I i Etap II

Wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinkach 210 i 150 mb, szerokość 2,80 m wraz ze wzmocnieniem podbudowy oraz czyszczeniem rowów.
Zadanie zostało współfinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Wartość inwestycji wyniosła 136 444,66 zł

Kwota dofinansowania: 65.871,63 zł.

Inwestycja zrealizowana.


krz droga na dzial m

Usuwanie skutków powodzi - droga Na Dział Krzywaczka

W ramach inwestycji  wykonano 370 mb drogi asfaltowej o szerokości 4 m wraz z wykonaniem podbudowy tłuczniowej, ścięciem poboczy oraz karczowaniem porastających rowy krzewów.
Zadanie zrealizowane dzięki dotacji celowej z budżetu państwa.

Wartość zadania wyniosła 147 556,46 zł.

Kwota dofinansowania: 147.556,00 zł.

Inwestycja zrealizowana.

 

 

Obiekty gminne

 

Rozbudowa oczyszczalni 

ue infrastrukt

Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Biertowicach

Obecna przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi 625 m3/dobę, docelowo ma to być 2510  m3/dobę. W ramach inwestycji przewiduje się budowę ciągu mechanicznego oczyszczania z zastosowaniem zblokowanych urządzeń tzw. sito piaskowników oraz budowę nowej stacji zagęszczania i odwadniania osadu. Przewiduje się likwidację bloku kontenerowej oczyszczalni BIO-200. Dla biologicznego oczyszczania zrealizowane zostaną dwa nowe ciągi reaktorów wielofazowych z komorami beztlenową, niedotlenioną i tlenową oraz osadnikami wtórnymi. Do stabilizacji osadu wykonane zostaną komory stabilizacji osadu  nadmiernego. Wszystkie zbiorniki zrealizowane będą w konstrukcji żelbetowej.

Realizacja zadania rozpoczęła się w lipcu 2012 r., a jej zakończenie przewiduje się na IV kwartał 2014 r.

Wartość inwestycji wynosi 13.405.778,31 zł

Kwota dofinansowania: 9.566.058,22 zł

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Inwestycja w toku.

 Boisko Biertowice

prow

Modernizacja boiska sportowego w Biertowicach

Urządzono tereny rekreacyjne we wsi Biertowice.

W ramach zadania wykonano: boisko rekreacyjne do piłki nożnej o wymiarach 25x50 z murawą trawiastą, montaż bramek aluminiowych, boisko rekreacyjne do siatkówki, 10 miejsc postojowych z nawierzchnią żwirową, ogrodzenie z siatki o wysokości 2,0 m oraz 5,0 m. Urządzono także plac zabaw z piaskownicą, zjeżdżalnią, huśtawką podwójną, wagą, zestawem zabawowym.

Wartość inwestycji wynosi 121 212,38 zł.

Kwota dofinansowania: 79.021,32 zł.

Zadanie zostało współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś 4 Leader Działanie 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" dla obszaru LGD "Między Dalinem i Gościbią" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".

Inwestycja zrealizowana.

 zalew m

prog regio

Budowa zalewu rekreacyjnego w Sułkowicach

W ramach projektu została zrewitalizowana przestrzeń publiczna o łącznej powierzchni 3,56 ha, w tym:
  •  zbiornik wodny o powierzchni ok. 10.000 m2 i pojemności 23 000 m3
  •  amfiteatr (zadaszona scena oraz widownia) o powierzchni ok. 158 m2

Dodatkowo został wybudowany budynek wypożyczalni sprzętu i toalet publicznych, oraz grill wraz z ławeczkami. Zostały także urządzone alejki spacerowe wraz z oświetleniem oraz dokonano nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych.

Wartość inwestycji w 2012 roku wyniosła 1.619.745,66 zł.

Otrzymane dofinansowanie w 2012 roku: 105.280,20 zł.


Całkowita wartość zadania: 4.190.876,79 zł.

Otrzymane dofinansowanie: 2.168.544.68 zł.


Zadanie zostało współfinansowane z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,  Działanie 6.1. Rozwój miast, Schemat A: Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji

Inwestycja zrealizowana.

budynek b zpo harbut m

Modernizacja budynku "B" ZPO w Harbutowicach

Wykonano termomodernizację budynku B, w którym dawne mieszkania zaadaptowano na potrzeby szkoły. Na parterze znajduje się świetlica, a na piętrze biblioteka. W ramach zadania wykonano ocieplenie budynku wraz z tynkami zewnętrznymi.

Wartość inwestycji wynosi 29 700,00 zł.

Inwestycja zrealizowana.


 Przedszkole Krzywaczka

Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Krzywaczce

Zrealizowano zadanie, w ramach którego powstał nowoczesny obiekt z 4 salami przedszkolnymi oraz kuchnią i jadalnią, obsługującymi również szkołę podstawową i gimnazjum. Kubatura nowego budynku 4.129 m3, pow. użytkowa 801 m2.

W ramach zadania wyposażono nową kuchnię, zakupiono meble, sprzęt dydaktyczny i żaluzje.

Przedszkole w Krzywaczce oddano do użytku 1 września 2012 r.

Wartość inwestycji wyniosła 1.916.528,43 zł.

Inwestycja zrealizowana.


 przedszkole 2 m

Modernizacja budynku PS Nr 2 w Sułkowicach

W przedszkolu nr 2 dokonano kapitalnego remontu dwóch łazienek. Wymieniono wszystkie instalacje wewnętrzne, armaturę sanitarną. Wykonano sufity podwieszane oraz położono nowe płytki.

Wartość inwestycji wynosi 50 000,00 zł

Inwestycja zrealizowana.

 Gimnazjum Rudnik

Budowa budynku Gimnazjum w Rudniku

W ramach inwestycji powstanie obiekt trzykondygnacyjny połączony przewiązką z istniejącą szkołą. Budynek gimnazjum z 6 oddziałami, aulą i biblioteką wyposażony w niezbędne zaplecze i infrastrukturę techniczną. Kubatura 5.096 m3, pow. użytkowa 1.176 m2.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia zadania to czerwiec 2013 r.

Wartość inwestycji wyniesie 2.998.519,78 zł.

Inwestycja w toku.


 Boisko Rudnik

Urządzenie i wyposażenie boiska w Rudniku

W ramach zadania wykonano boisko do siatkówki plażowej oraz zakupiono dwie wiaty.
Zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

Wartość inwestycji wyniosła 22 684,00 zł.

Inwestycja zrealizowana.


 Straznica OSP Krzywaczka

mal remizy

Remont budynku strażnicy OSP w Krzywaczce

Wykonano wymianę pokrycia dachowego z elementami więźby dachowej od strony północnej budynku. W ramach zadania wykonano remont pomieszczeń na poddaszu.
Zadanie zostało zrealizowane ze środków budżetu gminy oraz z programu "Małopolskie Remizy”.

Wartość inwestycji wyniosła 82 923,00 zł.

Kwota dofinansowania: 35.000.00 zł.

Inwestycja zrealizowana.