Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Drukuj Email
piątek, 09 sierpnia 2019 13:37, odsłon: 1785

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081 ze zmianami)

 

WOJEWODA  MAŁOPOLSKI

zawiadamia o wydaniu 2 lipca 2019 r. decyzji nr 67/B/2019, znak: WI-XI.7840.13.3.2019.MM, na wniosek złożony 14 maja 2019 r. inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej Sułkowice Sp. z o.o., Biertowice 236, 32-440 Biertowice, działającego przez pełnomocnika Marcina Kitę,  o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmująca: prowadzenie sieci w pasie drogi krajowej nr 52 (klasy GP) od km 69+515 do km 69+780, rurociąg PVC dn 315 L=253,6 [m] oraz rurociąg HDPE dn 110, L=254,7 [m]; przekroczenie drogi krajowej nr 52 (klasy GP) w km 70+710, rurociąg PVC dn 200 L=34,2 [m]; prowadzenie sieci w pasie drogi krajowej nr 52 (klasy GP) od km 70+760 do km 69+840, rurociąg PVC dn 315, L=80,4 [m]; przekroczenie drogi krajowej nr 52 (klasy GP) w km 70+990, rurociąg PVC dn 315, L=24,5 [m]; przekroczenie drogi krajowej nr 52 (klasy GP) w km 71+320, rurociąg PVC dn 315, L=18,0 [m]. Adres zamierzenia budowlanego: działki ewidencyjne nr 75/1, 75/2 obręb Krzywaczka, jednostka ewidencyjna Sułkowice.

  Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego dotyczącej przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej I Instancji, pokój nr 66 w godzinach pracy urzędu: w poniedziałek w godzinach  900 – 1700, a od wtorku do piątku w godzinach 730 – 1530, tel.: 12 39 21 666.