Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sułkowicach Drukuj Email
wtorek, 11 czerwca 2019 15:14, odsłon: 323

Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach

 

Nazwa i adres instytucji kultury: Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadzika
w Sułkowicach, Rynek 6, 32 – 440 Sułkowice

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Forma zatrudnienia: powołanie na czas określony na okres od 3 do 7 lat

 

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 

I. Wymagania niezbędne:

1)      posiada obywatelstwo polskie;

2)      posiada wykształcenie wyższe II stopnia (preferowane kierunki: kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, bibliotekarstwo);

3)      posiada przynajmniej 5 - letni staż pracy, w tym co najmniej 3 – letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w jednej z form organizacyjnych działalności kulturalnej, o której mowa w art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

4)      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;

5)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

6)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7)      nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 ze zm.).

 

 

II. Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury oraz obowiązujących zasad ekonomiczno – księgowych;

2)      dysponowanie wiedzą z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej;

3)      znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, bibliotek, gminnych jednostek organizacyjnych, przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przepisów prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego;

4)      predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną;

5)      umiejętności organizacyjne, w tym umiejętności i doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz organizowaniu imprez;

6)      kreatywność, odpowiedzialność i dyspozycyjność;

7)      znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel, Powerpoint).

 

III. Wniosek o przystąpienie do konkursu składany przez kandydata na stanowisko Dyrektora musi zawierać:   

 

1)      pisemne zgłoszenie przystąpienia do konkursu zawierające imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kandydata oraz zwięzłe umotywowanie swojej kandydatury na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach;

2)      CV z uwzględnieniem szczegółowego przebiegu pracy zawodowej oraz informacji na temat wykształcenia;

3)      autorską koncepcję funkcjonowania i rozwoju Gminnej Biblioteki na najbliższe 5 lat, z uwzględnieniem warunków organizacyjno – finansowych instytucji;

4)      poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie oraz umiejętności;

5)      poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (dokumenty potwierdzające 5 - letni staż pracy, w tym 3 - letni na stanowiskach kierowniczych);

6)      oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

7)      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

9)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm.);

11)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb realizacji  procesu konkursowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych  osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).”;

12)  podpisaną klauzulę informacyjną dla osób przystępujących do przedmiotowego konkursu (wzór opublikowany pod ogłoszeniem o konkursie).

 

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być na każdej stronie potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego wniosek poprzez umieszczenie na kserokopii zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem”, daty i czytelnego podpisu.

Dokumenty wytworzone na potrzeby konkursu składane w oryginale muszą być każdorazowo podpisane czytelnie przez kandydata.

 

IV. Sposób i termin składania wniosków:

Wnioski o przystąpienie do konkursu wraz z załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach” w terminie do dnia 24 czerwca 2019 r. do godziny 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach (dziennik podawczy) Rynek 1, 32 - 440 Sułkowice  lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32 – 440 Sułkowice (decyduje data wpływu do Urzędu). Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i rozpatrywane.

Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

 

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku m.in.:

1)      zarządzanie Gminną Biblioteką Publiczną im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach;

2)      bieżące kierowanie działalnością Biblioteki i reprezentowanie instytucji na zewnątrz;

3)      realizacja programu działania określonego umową, o której mowa w art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

4)      kierowanie gospodarką finansową instytucji;

5)      wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach;

6)      współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dla dobra mieszkańców gminy i użytkowników biblioteki;

7)      administrowanie powierzonymi obiektami;

8)      pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych;

9)      realizacja sprawozdawczości budżetowej oraz statystycznej instytucji kultury;

10)  organizowanie przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością bibliotekarską;

11)  wykonywanie innych poleceń służbowych organizatora.

 

 

VI. Pozostałe informacje:

1)    z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach kandydaci mogą zapoznać się w jej siedzibie Rynek 6, 32-440 Sułkowice, po uprzednim umówieniu telefonicznym -
tel. 12 273 21 97;

2)    konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

  • I etap - weryfikacja złożonych wniosków pod względem formalnym oraz ich ocena merytoryczna - bez udziału kandydatów (etap I odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r., po terminie składania ofert). Każdy z kandydatów może otrzymać maksymalnie
    5 punktów,
  • II etap - odbędzie się o godzinie 9:00 w dniu 26 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach sala nr 221 (osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną poinformowane telefonicznie w dniach 24-25 czerwca 2019 r.). II etap będzie się składał z testu kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie wiedzy
    i umiejętności kandydata, niezbędnych do wykonywania określonej pracy. Każdy
    z kandydatów może otrzymać maksymalnie 10 punktów. Bezpośrednio po teście odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, na których kandydaci przedstawią między innymi swoją koncepcję funkcjonowania i rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Sułkowicach. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej członkowie Komisji Konkursowej mogą przyznać kandydatom maksymalnie 5 punktów;

3)    konkurs będzie przeprowadzony przez Komisję Konkursową powołaną odrębnym zarządzeniem Burmistrza Gminy Sułkowice;

4)    wnioski niekompletne, jak również te złożone po terminie nie będą rozpatrywane;

5)    zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Organizator przed powołaniem Dyrektora zawiera z nim odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności Gminnej Biblioteki Publicznej oraz program jej działania. Umowa wchodzi w życie
z dniem powołania Dyrektora. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko Dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko;

6)    zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny;

7)    informacja o wynikach konkursu umieszczona zostanie na stronie  internetowej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach.

 

 

Do pobrania:

 

Zarządzenie nr 60/90 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora ...

Załącznik do zarządzenia - ogłoszenie

Klauzula informacyjna RODO dla osób przystępujących do konkursu