Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Program „Sport dla Wszystkich” – edycja maj 2019 r. Drukuj Email
czwartek, 09 maja 2019 08:12, odsłon: 266

logo msit z godlem poziom-1

Urząd Miejski w Sułkowicach informuje o ogłoszonym przez Ministra Sportu i Turystyki otwartym konkursie ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. O przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej.

 Do rozdysponowania przeznaczona zostaje kwota w łącznej wysokości 2 966 000 zł., na zadania:

 1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
 2. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości odpowiednio dla poszczególnych zadań:

 1. nie mniejszej niż 20% całości kosztów zadań (realizowanych przez uprawnione podmioty inne niż fundacje)
 2. nie mniejszej niż 30% całości kosztów zadania (realizowanego przez fundacje)

Główne cele:

 • zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;
 • tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;
 • wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;
 • promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych;
 • promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości  sportu;
 • przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;
 • promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób starszych, solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej poprzez sport;
 • niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek sporządzony za pomocą platformy AMODIT dostępnej na stronie MSiT;
 • wydruk komputerowy lub wyciąg aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy;
 • kopia statutu wnioskodawcy z potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby;
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie sprawozdania merytorycznego i finansowego z roku 2017 (lub 2018) opatrzone podpisami upoważnionych osób.

Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie papierowej w terminie do 31 maja 2019 roku.

Oferty złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do 16 sierpnia 2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki pod poniższym linkiem: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2553,Program-Sport-dla-Wszystkich-w-ramach-upowszechniania-sportu-w-spoleczenstwie-po.html