Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Program „Sport dla Wszystkich” – edycja maj 2019 r. Drukuj Email
czwartek, 09 maja 2019 08:12, odsłon: 467

logo msit z godlem poziom-1

Urząd Miejski w Sułkowicach informuje o ogłoszonym przez Ministra Sportu i Turystyki otwartym konkursie ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. O przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej.

 Do rozdysponowania przeznaczona zostaje kwota w łącznej wysokości 2 966 000 zł., na zadania:

 1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
 2. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości odpowiednio dla poszczególnych zadań:

 1. nie mniejszej niż 20% całości kosztów zadań (realizowanych przez uprawnione podmioty inne niż fundacje)
 2. nie mniejszej niż 30% całości kosztów zadania (realizowanego przez fundacje)

Główne cele:

 • zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;
 • tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;
 • wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;
 • promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych;
 • promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości  sportu;
 • przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;
 • promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób starszych, solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej poprzez sport;
 • niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek sporządzony za pomocą platformy AMODIT dostępnej na stronie MSiT;
 • wydruk komputerowy lub wyciąg aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy;
 • kopia statutu wnioskodawcy z potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby;
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie sprawozdania merytorycznego i finansowego z roku 2017 (lub 2018) opatrzone podpisami upoważnionych osób.

Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie papierowej w terminie do 31 maja 2019 roku.

Oferty złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do 16 sierpnia 2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki pod poniższym linkiem: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2553,Program-Sport-dla-Wszystkich-w-ramach-upowszechniania-sportu-w-spoleczenstwie-po.html