Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Obwieszczenie Burmistrza Gminy Sułkowice Drukuj Email
wtorek, 19 marca 2019 10:29, odsłon: 630

 Sułkowice 19 marzec 2019 r.


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy Sułkowice

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Harbutowice - w jej granicach administracyjnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Harbutowice - w jej granicach administracyjnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od  27.03.2019 r. do 17.04.2019 r.
w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach (Rynek 1, 32 - 440 Sułkowice) w godzinach urzędowania. Projekt zmiany planu wraz z prognozą będzie udostępniony na stronie internetowej: http://www.gmina.sulkowice.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu zostanie przeprowadzona w dniu 11.04.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach,
w sali konferencyjnej (I piętro, pok. 113) początek o godz. 10:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu zmiany planu i prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.05.2019 r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach (Rynek 1, 32 - 440 Sułkowice) w godzinach urzędowania,
- drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32 - 440 Sułkowice,
-    drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.-    Burmistrz Sułkowic
-    /-/ Artur Grabczyk


 ZAŁĄCZNIKI DODANE W DNIU 26.03.2019 R.

 

• Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - tekst 

• Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - rysunek planu

• Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst

• Prognoza oddziaływania na środowisko - załącznik graficzny