Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Rewitalizacja

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Aktualizacja gminnego programu rewitalizacji - konsultacje Drukuj Email
poniedziałek, 15 października 2018 16:08, odsłon: 653

AKTUALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI - KONSULTACJE

powiadomienie o rozpoczęciu i formach konsultacji społecznych

w dniach 22.10.2018 r. do 20.11.2018 r.

Burmistrz Gminy Sułkowice zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zaktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice

 


Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

•    mieszkańcy Gminy;

•    podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;

•    podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym: organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

•    jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

•    organy władzy publicznej;

•    inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 22.10.2018 r. do 20.11.2018 r. w niżej wymienionych formach.

•    Zbieranie uwag i opinii w formie papierowej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Sułkowicach (parter), w godzinach pracy urzędu lub przesyłać drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice, o ważności decyduje data wpływu. Uwagi i opinie można składać w terminie od 22.10.2018 r. do 20.11.2018 r.

•    Zbieranie uwag ustnych. Osobami wyznaczonymi do przyjmowania uwag są:

Ewa Garbień i Tomasz Pacułt, Urząd Miejski w Sułkowicach, pokój nr 229, w godzinach pracy urzędu od 22.10.2018 r. do 20.11.2018 r.

•    Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i pozostałych zainteresowanych osób, odbędzie się w trakcie trwania konsultacji – dokładny termin i miejsce zostaną podane odrębnym ogłoszeniem.

 

Konsultacje społeczne dotyczą wyłącznie zmian dokonanych w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice do roku 2023.

Materiały, tj.: projekt zaktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice do roku 2023, projekt uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach ws. przyjęcia zaktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice do roku 2023, oraz formularz konsultacyjny, dostępne będą od 22.10.2018 r.:


•    w Biuletynie Informacji Publicznej,

•    na stronie internetowej Gminy Sułkowice,

•    w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, pok. nr 229 w godzinach pracy Urzędu.


Po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzony zostanie raport podsumowujący ich przebieg, zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag.


Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie opinii i uwag oznacza akceptację zaproponowanych zmian, bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

 

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1398) Burmistrz Gminy Sułkowice informuje o terminie konsultacji społecznych projektu zaktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice do roku 2023.

 

 

15.10.2018 r.

 

 

 

Burmistrz Gminy Sułkowice

 

Piotr Pułka

 


 

 

Zaktualizowano 22.10.2018 r.

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice do roku 2023

Projekt zaktualizowanego Programu Rewitalizacji Gminy dla Gminy Sułkowice do roku 2023

Formularz konsultacji społecznych dotyczących projektu zaktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice