Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)LII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach Drukuj Email
poniedziałek, 01 października 2018 15:21, odsłon: 376

kontur gminy z herbami poziom miniLII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach

odbędzie się w poniedziałek 
 8 października 2018 r.  o godz. 1500
w Sali Samorządowej w Starej Szkole
w Sułkowicach Rynek 6, 

 Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.   
3.    Przyjęcie protokołu obrad LI sesji.
4.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.    Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2018 r.
9.    Informacja o przebiegu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
10.    Potrzeby i wnioski mieszkańców poszczególnych miejscowości, a możliwości inwestycyjne budżetu Gminy.
11.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    zmiany Statutu Gminy Sułkowice;
2)    rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Sułkowice;
3)    przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice do roku 2023;
4)    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Harbutowice – w jej granicach administracyjnych;
5)    podziału i zakupu nieruchomości gruntowej położonej w Krzywaczce, zajętej pod drogę gminną;
6)    nabycia w formie darowizny nieruchomości gruntowych położonych w Sułkowicach, z przeznaczeniem
pod drogę gminną;
7)    przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne
w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sułkowice.
12.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
13.    Komunikaty i informacje.
14.    Zamknięcie obrad sesji.

 

Zaprasza się Mieszkańców Gminy do wzięcia udziału w obradach.