Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Inwestycje zrealizowane w 2017 roku Drukuj Email
czwartek, 12 kwietnia 2018 00:00, odsłon: 4608

Inwestycje gminne zrealizowane w 2017 roku

DROGI GMINNE

 

MODERNIZACJA DROGI W BIERTOWICACH

1. Modernizacja drogi w Rudniku - działka nr 5243 II etap (łącznik Blakówka -Zarąbek)

Modernizacja drogi w Rudniku, działka nr 5243 była kontynuacją inwestycji rozpoczętej w zeszłym roku. Wykonano remont dalszego odcinka drogi łączącej Blakówkę z Zarąbkiem.

Inwestycja polegała na wykonaniu drogi o nawierzchni asfaltowej na długości 400 mb wraz z podbudową oraz czyszczeniem rowu.

Zadanie zrealizowane z udziałem środków budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

 

Wartość inwestycji: 172.116,37 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA 

MODERNIZACJA DROGI W BIERTOWICACH

2. Wykonanie projektu chodnika w Biertowicach

W ramach zadania zaprojektowano trzy odcinki chodnika przy drodze wojewódzkiej:

•    Odcinek od kładki na Zielonej w stronę Biedronki

•    Odcinek przy hotelu Gala

•    Odcinek końcowy łączący drogę wojewódzką  przy drodze krajowej nr 52

 

Wartość projektu:12.000,00 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

Modernizacja drogi w Biertowicach

3. Budowa zatok przystankowych przy drodze wojewódzkiej w Harbutowicach

Wykonano obustronne zatoki autobusowe wraz z chodnikami przy drodze wojewódzkiej nr 956 w Harbutowicach przy pomniku Sanguszki oraz zamontowano wiaty przystankowe, umocniono rowy przydrożne.  Inwestycja realizowana w porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Wartość inwestycji: 205.690,01 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W BIERTOWICACH

4.    Projekt budowlany chodnika przy drodze powiatowej w kierunku Radziszowa w Krzywaczce

Wykonano projekt chodnika od skrzyżowania z drogą krajową nr 52 w stronę Radziszowa. Zaprojektowano prawostronny chodnik wraz z odwodnieniem na długości około 700 mb. Inwestycja realizowana w porozumieniu z Zarządem Dróg Powiatowych w Myślenicach, który docelowo obejmuje zaprojektowanie również ronda lub przebudowę skrzyżowania Radziszów – Wola – Krzywaczka.

 

Wartość projektu: 19.000,00 zł

 

IWESTYCJA ZREALIZOWANA

MODERNIZACJA DROGI W HARBUTOWICACH

5. Budowa drogi dojazdowej do przedszkola samorządowego w Sułkowicach

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2014 – 2017. Zaprojektowano i wybudowano nowa drogę nazwaną ulica Kwiatowa. Droga publiczna o długości 500 mb wraz z pełna infrastruktura techniczną: kanalizacja opadowa, kanalizacja ściekowa, woda, gaz, oświetlenie.
Nawierzchnie wykonano z kostki betonowej. W ramach inwestycji realizowanej w oparciu o szczególne zasady realizacji inwestycji drogowych, przejęto działki zajęte pod drogę.

 

Wartość projektu: 1.755.274,81 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

 

UMOCNIENIE KORPUSU DROGI NA KOŃCÓWKĘ  W HARBUTOWICACH

6. Modernizacja drogi w Biertowicach działka nr 25  (do oczyszczalni ścieków)

Wykonano modernizację drogi nr 25 na odcinku 210 m, od drogi wojewódzkiej w stronę oczyszczalni ścieków. Droga stanowi dojazd do zabudowań głównie mieszkalnych. Szerokość drogi średnio wynosi 3 m. W ramach inwestycji wzmocniono podbudowę geowłókniną i kruszywem oraz  wykonano nakładkę asfaltową. 

 

Wartość inwestycji: 95.610,12 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

 

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE NA KOŃCÓWKĘ  etap III

7. Urządzenie parkingu przy terenie rekreacyjnym w  Biertowicach (Fundusz  Sołecki)

Wykonano miejsca postojowe przy terenie rekreacyjnym w Biertowicach tj. na działce nr 664. Ułożono kostkę betonową wraz z obrzeżami na powierzchni około 500 m2. Był to kolejny etap urządzania terenów do aktywnego spędzania czasu wolnego i wypoczynku dla mieszkańców Biertowic.

Inwestycja realizowana ze środków funduszu sołeckiego przez grupę gospodarczą.

 

Wartość inwestycji: 26.024,87 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

MODERNIZACJA DROGI W KRZYWACZCE

8. Budowa parkingu na działkach nr 1258/1 i 1258/2 w Harbutowicach

Przy kościele w Harbutowicach na działkach nr 1258/1 i 1258/2 powstał nowy parking. W ramach zadania wykorytowano teren po starej plebanii i podwórku, wykonano podbudowę z kruszywa oraz parking z kostki betonowej z obrzeżami i krawężnikami oraz odpowiednimi spadkami umożliwiającymi spływ wód opadowych. Powierzchnia terenu utwardzonego wynosi około 800 m2. 

 

Inwestycja wykonywana przez grupę gospodarczą.

 

Wartość inwestycji: 89.977,96 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

 

MODERNIZACJA DROGI NA DZIAłY W KRZYWACZCE etap II

 

9. Modernizacja drogi  działka nr 4787 w Harbutowicach poprzez montaż bariery drogowej (Jaworze)

Na drodze nr 4787 w Harbutowicach została zamontowana bariera drogowa energochłonna o długości 54 m. Podstawowym celem barier ochronnych jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Stosuje się je w miejscach, w których przejechanie pojazdu poza krawędź drogi poważnie zagraża bezpieczeństwu użytkowników drogi. Miejsce uznano za szczególnie niebezpieczne i wymagające zabezpieczenia.

 

Wartość inwestycji: 6.000,00 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KRZYWACZCE

10. Modernizacja drogi gminnej działka nr  136 w Harbutowicach

Modernizacja drogi działka nr 136 w Harbutowicach polegała na remoncie odcinka drogi z zachowaniem jego dotychczasowych parametrów. W zakres robót wchodziło korytowanie, wykonanie nowej stabilnej podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej. Szacunkowa długość remontowanej drogi wyniosła 295 m, o średniej szerokości 3,0 m wraz z obustronnymi utwardzonymi poboczami.

 

Wartość inwestycji: 172.104,15 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

 

MODERNIZACJA DROGI W RUDNIKU

11. Modernizacja drogi  Na Granice w Harbutowicach etap VI działka nr 15 – dokumentacja  projektowa

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową do zgłoszenia robót dla dalszego etapu modernizacji drogi Na Granice w Harbutowicach. Modernizacja będzie polegała na remoncie kolejnego odcinka drogi z zachowaniem jego dotychczasowych parametrów użytkowych oraz sposobu odwodnienia.  

 

Wartość projektu: 2.000,00 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

 

 

BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU UL. DOLNEJ W RUDNIKU etap VII

12. Modernizacja drogi  Na Końcówkę działka nr 3492/3 w Harbutowicach

W ramach modernizacji drogi Na Końcówkę, działka nr 34912/3 w Harbutowicach zakupiono betonowe płyty ażurowe. Płytami zostało umocnione pobocze drogi na najbardziej stromym i niebezpiecznym odcinku drogi, po wewnętrznej stronie łuku. W miejscu tym robiły się duże koleiny od wody opadowej oraz ruchu ciężkich pojazdów.

Prace wykonywała grupa gospodarcza. 

 

Wartość inwestycji: 11.708,12 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

OZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W RUDNIKU

13. Modernizacja drogi gminnej działka  nr 1580/1 w Krzywaczce 

W ramach modernizacji drogi nr 1580/1 w Krzywaczce wykonano korytowanie drogi, czyli usunięcie starej warstwy ziemi i gruntu, wykonanie nowej podbudowy z kruszywa łącznie z zagęszczeniem do odpowiedniego stopnia nośności oraz wykonanie nawierzchni z asfaltu.   Długość odcinka remontowanego wynosiła 370 m o średniej szerokości 3,0 m. Prace wykonywane były po istniejącym śladzie drogi bez zmiany dotychczasowych parametrów technicznych oraz sposobu odwodnienia.

 

Wartość inwestycji: 173.543,15 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

MODERNIZACJA ULICY SZKOLNEJ W SUŁKOWICACH ETAP III

14. Urządzenie parkingu w Krzywaczce (Fundusz Sołecki)

Przy Zespole Placówek Oświatowych w Krzywaczce teren został utwardzony kostką brukową. W ramach zadania wykorytowano teren, wykonano podbudowę z kruszywa oraz nawierzchnię z kostki betonowej z obrzeżami i krawężnikami oraz odpowiednimi spadkami umożliwiającymi spływ wód opadowych. Powierzchnia terenu utwardzonego wynosi około 370 m2. 

Inwestycja wykonywana przez grupę gospodarczą.

 

Wartość inwestycji: 26.573,42 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

 

MODERNIZACJA DROGI W SU£KOWICACH

15. Modernizacja drogi Brzezina boczna w Krzywaczce

W ramach modernizacji drogi Brzezina boczna  w Krzywaczce wykonano utwardzenie drogi mieszankami żwirowymi na odcinku około 100 m wraz zagęszczeniem, uzupełnienie wyrw i czyszczeniem rowu. Droga była w złym stanie technicznym i wymagała pilnego remontu, zakres robót dopasowano do posiadanych środków.

 

Wartość inwestycji: 10.000,00 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

 

WYKONANIE CHODNIKA PRZY ULICY WYZWOLENIA W SUŁKOWICACH

16. Modernizacja drogi osiedlowej w Rudniku działka nr 1924/27 (osiedle górne)

Modernizacja drogi osiedlowej w Rudniku (osiedle nad szkołą) polegała na wykonaniu korytowania na całej długości drogi, wykonaniu odpowiednio ukształtowanej podbudowy (ze spadkami) oraz położeniu nakładki asfaltowej.  Długość remontowanej drogi to około 185 m, szerokość średnia 3-3,5 m. Wykonano również remont/przebudowę orurowania potrzebnego do odwodnienia przedmiotowej drogi. Inwestycja została wykonana w granicach pasa drogowego, bez zmiany parametrów technicznych i sposobu odwodnienia. 

 

Wartość inwestycji: 134.035,41 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

MODERNIZACJA DROGI W SUŁKOWICACH

17. Modernizacja drogi działka  nr  2219 w Rudniku (przecznica od ul. Dolnej)

Modernizacja drogi działka nr 2219 w Rudniku polegała na remoncie drogi dojazdowej do zabudowań mieszkalnych, poprzez korytowanie, wykonanie nowej podbudowy oraz nakładki asfaltowej. 

Długość remontowanego odcinka wynosiła około 183 m, o zmiennej szerokości, średnio 3,0 m. Inwestycja została wykonana w granicach pasa drogowego, bez zmiany parametrów technicznych i sposobu odwodnienia. 

 

Wartość inwestycji: 51.090,88 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

 

MODERNIZACJA DROGI W SUŁKOWICACH

18. Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia w Sułkowicach

Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia w Sułkowicach realizowana była przez grupę gospodarczą. Został wykonany chodnik z kostki betonowej o powierzchni 68 m2 wraz z podbudową i obrzeżami, od kładki w stronę ul. Wolności wzdłuż rzeki.

Inwestycja realizowana w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Myślenicach.

 

Wartość inwestycji: 11.911,07 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA.

 

MODERNIZACJA DROGI W SUŁKOWICACH

19. Modernizacja drogi ul. Leśna w Sułkowicach, działka nr 1668/2

Modernizacja drogi ul. Leśna (dawniej ul. 21 Stycznia), działka nr 1668/2 w Sułkowicach polegała na remoncie pierwszego odcinka drogi od ul. Sportowej na długości około 250 m i zmiennej szerokości 2-3,5 m. Droga dojazdowej do zabudowań mieszkalnych została wykorytowana,  wykonano nową podbudowę oraz położono nawierzchnię asfaltową.

Inwestycja została wykonana w granicach pasa drogowego, bez zmiany parametrów technicznych i sposobu odwodnienia. 

 

Wartość inwestycji: 119.976,51 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SUŁKOWICACH

20. Modernizacja drogi działka nr 4022 w Sułkowicach (przecznica od ul. Partyzantów)

Modernizacja drogi działka nr 4022 w Sułkowicach (przecznica od ul. Partyzantów) polegała na utwardzeniu drogi oraz położeniu nawierzchni asfaltowej. Wyremontowany został odcinek o długości 190 m po istniejącym śladzie drogi tzn. bez zmiany parametrów technicznych i sposobu odwodnienia.

 

Wartość inwestycji: 78.825,77 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
 W SUŁKOWICACH UL. PARTYZANTÓW

21. Modernizacja drogi działka  nr 2281 w Sułkowicach etap II – przecznica od ul. Wyzwolenia

Inwestycja polegająca na modernizacji drogi działka nr 2281 w Sułkowicach - przecznica od ul. Wyzwolenia obejmowała wykonanie dalszego, rozpoczętego w zeszłym roku odwodnienia o długości około 193 mb. Założono rury kanalizacyjne odwadniające ze studniami oraz kratami odwadniającymi. Zadanie obejmowało również odtworzenie drogi żwirowej.

 

Wartość inwestycji: 51.499,99 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

 

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
 W SUŁKOWICACH UL. PARTYZANTÓW

22. Modernizacja drogi działka nr 6175/1 w Sułkowicach (przecznica od ul. Na Węgry)

Modernizacja drogi dojazdowej do zabudowań mieszkalnych, działka nr 6175/1 w Sułkowicach polegała na remoncie początkowego odcinka drogi od ul. Na Węgry  na długości około 70 m i zmiennej szerokości. Remont polegał na wykonaniu wzmocnienia podbudowy oraz położeniu nawierzchni asfaltowej.

Inwestycja została wykonana w granicach pasa drogowego, bez zmiany parametrów technicznych i sposobu odwodnienia. 

 

Wartość inwestycji: 37.967,64 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
 W SUŁKOWICACH UL. PARTYZANTÓW

23. Modernizacja drogi w Sułkowicach, działka nr 6796 - dokumentacja projektowa 

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową do zgłoszenia robót związanych z modernizacją drogi na działce nr 6796 – przecznica od ul. Na Węgry. Zaprojektowano remont pierwszego odcinka o długości 125 mb i maksymalnej szerokości 3,5 m. Przewidziano korytowanie, geowłókninę, podbudowę stabilizującą oraz nawierzchnię asfaltową. Projekt nie zakłada zmiany dotychczasowych parametrów użytkowych oraz sposobu odwodnienia.

 

Wartość projektu: 2.000,00 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

 

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
 W SUŁKOWICACH UL. PARTYZANTÓW

24. Modernizacja  ul. Szkolnej - remont schodów koło ośrodka zdrowia w Sułkowicach

Modernizacja polegała na rozbiórce starych, mocno zniszczonych schodów łączących ulicę przy ośrodku zdrowia z ulicą prowadzącą do średniej szkoły (obie mają nazwę ul. Szkolna) oraz wykonaniu nowych  schodów z kostki brukowej, ograniczonych obrzeżami wraz z obustronnymi barierkami.

Ten ciąg pieszy jest bardzo intensywnie uczęszczany, zarówno przez młodzież szkolną, jak i mieszkańców osiedla.

 

Wartość inwestycji: 11.998,65 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

 

 

OBIEKTY KOMUNALNE

MODERNIZACJA ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIERTOWICACH

1. Modernizacja budynków ZPO w Biertowicach

W ramach inwestycji wykonano kompleksowy remont łazienki na I piętrze: murowanie ścianek działowych, montaż drzwi, wykonanie podejść kanalizacyjnych i wodociągowych, montaż umywalek i sedesów, wykonanie instalacji CO, filizowanie ścian oraz montaż elektryki, remont pokoju nauczycielskiego (wymiana instalacji elektrycznej, malowanie oraz remont schodów do budynku B, wymiana drzwi wejściowych wraz zadaszeniem).

 

Wartość inwestycji: 50.000,00 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

 

URZĄDZENIE PLACU ZABAW W BIERTOWICACH

2. Budowa boiska sportowego przy ZPO w Harbutowicach – dokumentacja projektowa

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania: budowa boiska sportowego przy ZPO w Harbutowicach. Powstanie nowe boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 34,00 x 16,00 m wraz z piłkochwytami wokół boiska, przygotowaniem podłoża i montażem bramek do piłki ręcznej, koszy do koszykówki, zestawu do siatkówki oraz wykonanie utwardzonego obejścia wokół boiska. Dokumentacja była podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Wartość projektu: 12.000,00 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

 

MODERNIZACJA STRAŻNICY OSP W HARBUTOWICACH

3. Urządzenie boiska sportowego przy ZPO w Krzywaczce

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2016-2017. Zadanie obejmowało: budowę boiska do piłki ręcznej o nawierzchni z trawy syntetycznej o pow. 981 m2 oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 478 m2 wraz z drenażem i przebudową kanalizacji opadowej, przebudową kanalizacji sanitarnej oraz ogrodzenie i zewnętrzne oświetlenie. W zakres inwestycji wchodziło również utwardzenie terenu kostką brukową: opaska wokół boisk, dojście i placyk przed szkołą, a także droga dojazdowa.

 

Wartość inwestycji: 703.727,26 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

 

URZĄDZENIE BOISKA SPORTOWEGO W HARBUTOWICACH etap III

4. Rozbudowa ZPO w Rudniku o budynek hali sportowej

Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim 2016-2018. W wyniku realizacji powstanie hala sportowa o wymiarach 33,40 x 20,5 m, co zapewnia pole gry o wymiarach 32,0 x 19,0 m. Oprócz głównej hali mieścić się tam będzie mała sala do ćwiczeń, galeria stanowiąca widownię hali, zespół szatni i sanitariatów dla uczniów niepełnosprawnych, magazyn sprzętu sportowego, gabinet, pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Zakończenie zaplanowano na czerwiec 2018 r. 

 

Wartość inwestycji na koniec 2017 r.: 3.136.552,78 zł

 

INWESTYCJA W TRAKCIE REALIZACJI

 

 
ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ SPORTOWYCH NA PLACU KOŁO BUDYNKU OSP W KRZYWACZCE

5. Budowa budynku przedszkola samorządowego w Sułkowicach, ul. Kwiatowa 16

Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim 2015-2017. W wyniku realizacji powstało sześciooddziałowe nowoczesne przedszkole o nowatorskiej formie architektonicznej wpisanej w teren. Obiekt wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje: wod-kan, CO zasilane panelami słonecznymi, wentylację mechaniczną i klimatyzację, nowoczesny, w pełni wyposażony blok kuchenny, zaplecza socjalne, gospodarcze i techniczne, windę osobową, platformy dźwigowe, oświetlenie zewnętrzne i parkingi.

 

Wartość inwestycji: 6.488.394,13 zł

 

INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

 

URZĄDZENIE BOISKA SPORTOWEGO PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KRZYWACZCE

6. Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Sułkowicach, ul. 1 Maja 56

W okresie wakacyjnym w przedszkolu nr 2 wykonano remont sali na I piętrze. Wykonano w niej nową łazienkę: murowanie ścianek działowych, montaż drzwi, wykonanie podejść kanalizacyjnych i wodociągowych, montaż umywalek i sedesów, wykonanie instalacji CO, filizowanie ścian oraz montaż elektryki. W ramach zadania zaplanowano również wymianę podłogi wraz z niezbędnymi pracami przygotowawczymi oraz malowanie pomieszczenia. 

 

Wartość inwestycji: 35.026,07 zł

 

INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

 

MODERNIZACJA PŁYTY BOISKA PRZY ULICY SŁONECZNEJ W RUDNIKU

7. Projekt budowy boiska rekreacyjnego przy Gimnazjum w Sułkowicach

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania: budowa boiska rekreacyjnego przy Gimnazjum w Sułkowicach. Projektowane  boisko będzie wykonane na podbudowie przepuszczalnej dla wody, o nawierzchni z trawy syntetycznej o wysokości włókna 50mm.  Boisko będzie ogrodzone ze wszystkich stron ogrodzeniem z piłkochwytów o wys.5m. Dokumentacja była podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Wartość projektu: 12.000,00 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

URZĄDZENIE TERENU REKREACYJNEGO PRZY ULICY DOLNEJ W RUDNIKU

8. Urządzenie placu rekreacyjnego przy ul. Dolnej w  Rudniku etap II i III  (Fundusz Sołecki)

W ramach zadania wykonano urządzenie terenu poprzez wykonanie drogi dojazdowej oraz wyrównaniu terenu z drenażem i posianiem trawy. Wykonano dwa piłkochwyty o długości 21 m i wysokości 6 m, zamontowano dwie bramki do piłki nożnej (juniorskie 5x2). Wykonano dwie wiaty o konstrukcji stalowej o wymiarach 5,0 x 3,8 i wysokości 2,2. Zakupiono stoły i ławy piknikowe. 

Zadanie realizowane z udziałem środków z funduszu sołeckiego.  

 

Wartość projektu: 74.093,15 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

ROZBUDOWA ZESPOŁU PLACÓWEK OĆWIATOWYCH W RUDNIKU O BUDYNEK HALI SPORTOWEJ

9. Zakup urządzeń na plac zabaw w Biertowicach

W ramach zadania zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznych. Zakupiono i zamontowano trzy urządzenia podwójne typu: wyciskanie siedząc z orbitrekiem, rowerek z wyciągiem integracyjnym oraz drabinkę z odwodzicielem. 

Urządzenia zostały zamontowane na placu zabaw za rzeką, który utworzono w zeszłym roku. Jest sukcesywnie wyposażany w nowe urządzenia. Plac zabaw cieszy się dużą popularnością, co świadczy o tym, że był potrzebny właśnie w tym miejscu.

 

Wartość inwestycji: 14.934,03 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

BUDOWA KłADKI NA RZECE SKAWINKA W SUłKOWICACH

10. Zakup urządzeń na plac koło budynku Ochotniczej  Straży Pożarnej  w Krzywaczce

W ramach zadania zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznych. Zakupiono i zamontowano trzy urządzenia podwójne typu: wyciskanie siedząc z orbitrekiem, rowerek z wyciągiem integracyjnym oraz drabinkę z odwodzicielem. 

Urządzenia zostały zamontowane na placu koło strażnicy OSP w Krzywaczce.

 

Wartość inwestycji: 14.934,05 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

BUDOWA TOALET PUBLICZNYCH

11. Plac zabaw koło Centrum Kultury w Harbutowicach - projekt budowlany

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania: budowa placu zabaw koło Centrum Kultury w Harbutowicach Zaprojektowano urządzenia zabawowe, siłownie zewnętrzne, elementy małej architektury (kosze, ławki, tablice). Powierzchnia placu wynosi około 626 m2.

Dokumentacja była podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

Wartość projektu: 9.840,00 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO W SUŁKOWICACH PRZY ULICY SPORTOWEJ 45

12. Rozbudowa oświetlenia ulicznego dr. Końcówka w Harbutowicach etap IV (Fundusz Sołecki)

Wykonano kolejny etap oświetlenia terenu przy drodze gminnej Końcówka w Harbutowicach.

Była to kontynuacja budowy oświetlenia zaprojektowanego i rozpoczętego w latach poprzednich. 

Inwestycja realizowana ze środków funduszu sołeckiego.

 

Wartość inwestycji: 25.600,00 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

MODERNIZACJA PLACU MANEWROWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
                W SUŁKOWICACH

13. Budowa oświetlenia łączników między ul. Centralną i ul. Słoneczną w Rudniku etap I

Zaprojektowano oświetlenie wszystkich łączników, realizacja będzie przebiegała etapami. W tym roku wykonano oświetlenie łącznika koło strażnicy oraz łącznika koło Rezydenta.

 

Wartość inwestycji: 50.000,00 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

 

 

 

REMONTY

 

MODERNIZACJA ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIERTOWICACH

1. Remont przepustu pod drogą gminną - działka nr 3483 w Rudniku 

Wykonano remont przepustu pod drogą gminną w Rudniku. Umocniono brzegi koszami siatkowo-kamiennymi, aby zapobiec dalszej erozji przyczółków. Oczyszczono i zabetonowano przepust. W ramach jednej umowy wykonano również remont przepustu w Sułkowicach i Harbutowicach uszkodzonych podczas intensywnych opadów.

 

Wartość zadania: 30.000,00 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

URZĄDZENIE PLACU ZABAW W BIERTOWICACH

2. Harbutowice, kamienna studnia na przełęczy Sanguszki XIX/XX w. – II etap ratunkowych prac remontowo-konserwatorskich

Zadanie realizowane etapowo w latach 2016-2018 we współpracy z  Samorządem Województwa Małopolskiego  w ramach konkursu: Ochrona Zabytków Małopolski pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykonano renowację głównego elementu studni, z izolacją i odtworzeniem detali.

 

Wartość zadania: 25.000,00 zł

 

INWESTYCJA W TRAKCIE REALIZACJI

MODERNIZACJA STRAŻNICY OSP W HARBUTOWICACH

3. Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach

Zadanie polegało na remoncie pięciu pomieszczeń biurowych i korytarzy zalanych z powodu awarii instalacji wodociągowej. W pomieszczeniach należało wymienić podłogi, częściowo wymienić płyty gipsowo-kartonowe, pomalować, sprawdzić instalacje prądowe.

Część środków na remont pochodziła z ubezpieczenia.

 

Wartość zadania: 30.000,00 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

URZĄDZENIE BOISKA SPORTOWEGO W HARBUTOWICACH etap III

4. Remont pobocza przy drodze koło cmentarza w sułkowicach oraz drogi 842 w Harbutowicach

Zadanie polegało na remoncie dróg i poboczy. Należało przywrócić przejezdność drogi, wyrównać nawierzchnię, zasypać wyrwy klińcem kamiennym, oczyścić rów. Remont obejmował odcinek około 150 mb.

 

Wartość zadania: 12.000,00 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ SPORTOWYCH NA PLACU KOŁO BUDYNKU OSP W KRZYWACZCE

5. Remont drogi nr 346/1 w Krzywaczce

Zadanie polegało na remoncie drogi zniszczonej podczas intensywnych opadów deszczu w sierpniu br. Należało przywrócić przejezdność drogi, wyrównać nawierzchnię, zasypać wyrwy klińcem kamiennym, oczyścić rów. Remont obejmował odcinek około 150 mb.

 

Wartość zadania: 13.000,00 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA