Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Rewitalizacja

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji Drukuj Email
poniedziałek, 23 października 2017 14:13, odsłon: 1235

loga ue

Powstaje Komitet Rewitalizacji Gminy 

Burmistrz ogłosił nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji. Nabór jest prowadzony od 23 października do 6 listopada 2017 r.

W skład komitetu wejdzie od 7 do 10 osób. Swoją kondydaturę mogą zgłosić Mieszkańcy oraz podmioty działajace na terenie Gminy Sułkowice.

NABÓR NA CZŁONKÓW KOMITETU REWITALIZACJI DLA GMINY SUŁKOWICE

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza nabór na członków Komitetu Rewitalizacji. Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji trwać będzie od dnia 23 października 2017 r do dnia 6 listopada 2017 r włącznie.

Czym jest Komitet Rewitalizacji?

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Gminy Sułkowice w zakresie rewitalizacji.

W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie od 7 do 10 osób.

Uprawnionymi do udziału w naborze są:

  • mieszkańcy Gminy;
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym: organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
  • organy władzy publicznej;
  • inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie deklaracji przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji oraz dostarczenie jej w  następujący sposób:

  1. drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 z dopiskiem: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji” lub
  2. bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Sułkowicach (sala obsługi klienta, pok. nr 01) w godzinach pracy Urzędu.

Tryb naboru reguluje: Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/203/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r., (w załączeniu).

Informacje w sprawie procesu rekrutacyjnego oraz rejestracji kandydatów można uzyskać od członków Zespołu ds. monitorowania zewnętrznych źródeł finansowania Urzędu Miejskiego w Sułkowicach (pok. nr 229, tel. 12-273-20-75 wew. 43).

Szczegóły dotyczące naboru są dostępne tutaj:

- Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/203/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.;

- Zał. nr 1 do Regulaminu: Deklaracja przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji (DOC, PDF).