Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Rewitalizacja

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Kolejny etap rewitalizacji w Gminie Sułkowice Drukuj Email
środa, 02 listopada 2016 12:13, odsłon: 2005

fund_eur_pt.jpg

   u_eur_fs.jpg

Rewitalizacja – warsztaty planistyczne w Harbutowicach i Sułkowicach

rewitalizacja_harb W ramach realizacji projektu: "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sułkowice", w dniach 18 i 19 października odbyły się warsztaty planistyczne dla podobszarów przewidzianych do rewitalizacji.

Warsztaty te są bezpośrednią formą współdecydowania mieszkańców, o planowanych przedsięwzięciach, przed ich włączeniem do GPR.

Zespoły warsztatowe zostały skompletowane poprzez otwarty nabór chętnych. Obyło się bez zapowiadanego losowania. Uczestniczący w warsztatach przedstawiciele administracji samorządowej ograniczyli swój udział w warsztatach jedynie do przekazywania informacji oraz zadań organizacyjnych. Co warte odnotowania, w warsztatach w Sułkowicach uczestniczyli także młodzi mieszkańcy w wieku poniżej 20 lat.

Pomysły na zmiany i ożywienie miejscowości

Na warsztaty planistyczne w Centrum Kultury w Harbutowicach 18 października i w Starej Szkole w Sułkowicach 19 października 2016 r. zgłosiło się po prawie 30 mieszkańców w jednej i drugiej miejscowości, by wspólnie wypracować wizję zmian miejsc na terenach zdegradowanych.

W części informacyjnej każdego ze spotkań burmistrz Piotr Pułka przedstawił stopień zaawansowania prac nad Programem Rewitalizacji. Poinformował uczestników, że koordynacją prac i redakcją GPR zajmuje się firma Master Consulting Sp. z o.o., a w jej imieniu dr Joanna Kurowska. Dotychczas przeprowadzono analizę problemów społecznych, gospodarczych, techniczno-infrastrukturalnych i środowiskowych, delimitację obszarów zdegradowanych oraz zaproponowano dwa podobszary do rewitalizacji. Rada Miejska podjęła uchwałę o wyznaczeniu obszaru degradowanego i obszaru rewitalizacji i drugą – o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.

W ramach drugiego etapu tworzenia programu przeanalizowano problemy w obszarach zdegradowanych Gminy Sułkowice i uznano, że najlepsze efekty społeczne można uzyskać poprzez przebudowę centrów miejscowości. Stąd pomysł opracowania szczegółowych koncepcji dotyczących właśnie tych centrów – okolic Rynku w Sułkowicach oraz kompleksu obiektów: ZPO, CK i OSP w Harbutowicach.

W postępowaniu konkurencyjnym wyłoniono Pracownię Architektoniczną, która ma te koncepcje opracować zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców terenów rewitalizowanych. Stąd też pomysł, aby przed przystąpieniem do opracowania przedstawiciel Pracowni wspólnie z mieszkańcami „przepracował” temat w trakcie warsztatów planistycznych.

Tak szeroki zakres prac jest możliwy dzięki uzyskaniu przez Gminę Sułkowice dofinansowania ze środków UE – z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna i budżetu państwa. Maksymalna wartość tego dofinansowania zamyka się kwotą 72 874,73 zł. i może wynosić do 90% kosztów opracowania GPR. Jest jednak warunek: dobrze opracowany Program, wpisany do wykazu prowadzonego przez Samorząd Województwa Małopolskiego.

Jaki był cel i przebieg spotkań?

Spotkania warsztatowe miały na celu określenie ram opracowywanych koncepcji poprzez sformułowanie nowych zadań przewidzianych do realizacji w obszarach centrów oraz odniesienie się do złożonych już wcześniej propozycji z września 2016 r.

Poprzez swoją pracę uczestnicy warsztatów mieli zasugerować firmie, jak powinien w niedalekiej przyszłości wyglądać kompleks obiektów zlokalizowanych na tym rewitalizowanym terenie, aby stał się miejscem uczęszczanym i lubianym przez mieszkańców, a dzięki temu stał się czynnikiem integrującym społeczność. Zebrani mieli zdecydować o takim zagospodarowaniu centrum Sułkowic i Harbutowic, aby każdy mieszkaniec mógł go pokazać z dumą.

Na początek podzieleni na grupy zebrani mieli znaleźć zalety i wady swojej miejscowości, a także szanse i zagrożenia dla tego terenu, później przedstawić konkretne propozycje zmian. Były prace w grupach i wizja w terenie oraz pokaz filmów z proponowanymi do rewitalizacji miejscami.

Warsztaty moderował architekt Marek Wójcik z Pracowni Architektonicznej z Myślenic, który ma opracować koncepcję zorganizowania centrum usług społeczno-kulturalnych wsi Harbutowice za kwotę 13 553 zł oraz opracować koncepcję zagospodarowania rynku miasta Sułkowice za kwotę 20 353 zł. Ze strony Urzędu Miejskiego w prowadzeniu warsztatów pomagał Adam Gumularz – pracownik odpowiedzialny za pozyskiwanie funduszy zewnętrznych.

Projektant dziękował burmistrzowi Piotrowi Pułce, że zorganizował takie spotkania warsztatowo-konsultacyjne z mieszkańcami, gdyż jest to bardzo ważne dla opracowywania koncepcji – jest ona przecież dla ludzi z tego terenu i to oni powinni mieć największy wpływ na kształt i efekt końcowy tego opracowania. Zapewniał, że będzie się starał uwzględniać wszystkie uwagi, oczywiście, na ile pozwala na to prawo własności i wszelkie inne okoliczności, takie jak wymogi ustawowe, prawo budowlane itp.

Na podstawie zebranych propozycji zmian firma opracuje koncepcję „ożywienia” obszarów podlegających rewitalizacji, ale też obszarów objętych zakresem koncepcji. Materiały te posłużą wykonawcy koncepcji do takiego jej skonstruowania, żeby jak najlepiej odpowiadała na potrzeby społeczne. Posłużą one również wykonawcy programu rewitalizacji jako jedne z najistotniejszych głosów do uzupełnienia wykonanych już analiz oraz sformułowania przedsięwzięć i zadań. Należy podkreślić, że zespoły warsztatowe zostały skompletowane w wyniku przeprowadzonego naboru otwartego. Ze względu na liczbę uczestników warsztatów, mieszczącą się w założonym limicie, wszystkie osoby chętne znalazły miejsce w zespole planistycznym.

Osoby, które aktywnie uczestniczyły w warsztatach, otrzymały od burmistrza certyfikat „Społeczny Partner Rewitalizacji”. Miejmy nadzieję, że wspólna praca przyczyni się do dobra ogółu mieszkańców Harbutowic i Sułkowic oraz przyniesie wymierne efekty przy „ożywianiu” tych obydwu miejscowości.

ag i jgk

fotografie: Joanna Gatlik-Kopciuch

Warsztaty w Harbutowicach

Warsztaty w Sułkowicach