Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Uchwała nr XX/112/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 1 lutego 2016 r. W sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. Drukuj Email
poniedziałek, 22 lutego 2016 14:01, odsłon: 512

Uchwała nr XX/112/2016
Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 1 lutego 2016 r.

W sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 20 e ust. 3 i 4  ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)-

Rada Miejska w Sułkowicach uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów - dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułkowice - wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów.

 

§ 2.

1. Do klas pierwszych szkół podstawowych oraz gimnazjów przyjmuje się z urzędu – na podstawie zgłoszenia rodziców - kandydatów zamieszkałych w obwodach tych szkół.
2. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowani są do klas pierwszych gimnazjów w pierwszej kolejności.

 

§ 3.

1. Kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając kryteria określone
w Załączniku do niniejszej uchwały.
2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sułkowice.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

 

Pełna treść zarządzenia wraz z załacznikami