Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Drukuj Email
czwartek, 18 lipca 2013 09:43, odsłon: 855

Myślenice 16.07.2013 r.

AB.6750.2.2013

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 27.02.2013 r. poz. 267) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194, z późn. zm.)

STAROSTA MYŚLENICKI

zawiadamia, że na wniosek inwestora: Gminy Sułkowice reprezentowanej przez Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 20.06.2013 r., skorygowanego dnia 08.07.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa mostu na rzece Skawince wraz z drogą dojazdową do drogi wojewódzkiej nr 956 w miejscowości Biertowice wraz z rozbiórką istniejącej kładki".

Projektowana inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach nr:

1088, 733/2 (733), 734/4 (734/1), 1089/3 (1089/2), 1090/4 (1090/1), 1091/2 (1091), 1070/2 (1070), 1058/1 (1058), 1172, 1173, 1057/3 (1057/1), 1066/1, 1067, 1068, 735/1 w miejscowości Biertowice (w nawiasach podano numery działek przed podziałem)

w tym:

działki objęte liniami rozgraniczającymi teren inwestycji:

1088, 733/2 (733), 734/4 (734/1), 1089/3 (1089/2), 1090/4 (1090/1), 1091/2 (1091), 1070/2 (1070), 1058/1 (1058), 1172, 1173, 1057/3 (1057/1), 1066/1, 1067, 1068 w miejscowości Biertowice,

działki wskazane do czasowego zajęcia pod inwestycję oraz do ustalenia obowiązku przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu : 735/1 w miejscowości Biertowice.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Słowackiego 36, pokój 32, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek w godz. 8.00 - 17.00, a od wtorku do piątku w godz. 7.30 - 15.30, w terminie do 7 dni od dnia doręczenia. Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Stosownie do art. 41 KPA informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tut. organ o każdej zmianie swego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.