Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Email
odsłon: 17385

Katalog Usług Urzedu Miejskiego w Sułkowicach

 

Referat Spraw Obywatelskich

SO-1: Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie pełnoletniej.
SO-2: Zameldowanie na pobyt stały.
SO-3: Zameldowanie obcokrajowca na pobyt stały.
SO-4: Zameldowanie na pobyt stały bądź czasowy w drodze decyzji..
SO-5: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące.
SO-6: Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy.
SO-7: Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy dokonane w wyniku decyzji administracyjnej.
SO-8: Wydanie zaświadczeń o zameldowaniu, wymeldowaniu.
SO-9: Wpisanie do stałego rejestru wyborców Gminy Sułkowice obywateli polskich.
SO-10: Dopisanie do spisu wyborców na wniosek wyborcy.
SO-11: Dopisanie do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

 

 

Urząd Stanu Cywilnego

USC-1: Wydawanie odpisów akt stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu).
USC-2: Wydanie zaświadczenia o prawie zawarcia małżeństwa za granicą.
USC-3: Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (do małżeństwa konkordatowego).
USC-4: Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
USC-5: Rejestracja urodzeń.
USC-6: Rejestracja zgonów.
USC-7: Transkrypcja aktu małżeństwa (wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa zawartego za granicą).
USC-8: Uzupełnienie aktu (dotyczy wszystkich rodzajów aktów stanu cywilnego).
USC-9: Transkrypcja aktu urodzenia (wpisanie do polskich ksiąg aktu urodzenia sporządzonego za granicą).
USC-10: Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego (dotyczy wszystkich rodzajów aktów stanu cywilnego).
USC-11: Przyjęcie zgłoszenia urodzenia noworodka - w przypadku, gdy żadne z rodziców nie mieszka na terenie gminy, w której znajduje się USC właściwy do sporządzenia aktu urodzenia dziecka.
USC-12: Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka (także poczętego).
USC-13: Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na ślub cywilny.
USC-14: Przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
USC-15: Wnioskowanie o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (dotyczy jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego).
USC-16: Transkrypcja aktu zgonu (wpisanie do polskich ksiąg aktu zgonu sporządzonego za granicą).
USC-17: Zmiana oraz ustalenie pisowni imion i nazwisk.

 

 

Referat Organizacyjny

OR-01. Potwierdzenie zgodności z oryginałem kserokopii.
OR-02: Potwierdzenie własnoręczności podpisu.

 

Referat Finansowo - Księgowy - Dział Podatków

FN-1: Udzielanie ulgi ustawowej z tytułu nabycia gruntów.
FN-2: Udzielanie ulgi ustawowej inwestycyjnej w podatku rolnym z tytułu wydatków.
FN-4: Przyjmowanie informacji podatkowych od osób fizycznych.
FN-5: Przyjmowanie deklaracji podatkowych na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych.
FN-6: Przyjmowanie deklaracji podatkowych na podatek od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych.
FN-7: Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.
FN-8: Wydawanie zaświadczeń.
FN-9: Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

 

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

GP-1: Nadanie numeru porządkowego nieruchomości (budynku).
GP-2: Postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału działki (I etap podziału nieruchomości objętej ustawą o gospodarce nieruchomościami).
GP-3: Zatwierdzenie podziału nieruchomości objętej ustawą o gospodarce nieruchomościami.
GP-4: Podział nieruchomości nie objętej ustawą o gospodarce nieruchomościami.
GP-5: Rozgraniczenie nieruchomości.
GP-6: Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (do celów budowlanych).
GP-7: Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (do celów prawnych).
GP-8: Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
GP-9: Zbywanie nieruchomości stanowiących własność gminy.
GP-10: Nabywanie na własność gminy nieruchomości niezbędnych do wykonywania jej zadań.
GP-11: Ustanawianie trwałego zarządu.
GP-12: Wydzierżawienie gruntów oraz wynajem lokali stanowiących własność gminy.
GP-13: Zaświadczenie dotyczące spraw prowadzonych w Referacie.
GP-14: Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w przypadku, gdy wnioskodawcą jest inwestor (w związku z planowaną inwestycją).
GP-15: Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w przypadku, gdy wnioskodawcą jest właściciel posesji.
GP-16: Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.
GP-18: Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
GP-19: Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko.
GP-20: Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.
GP-21: Zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - specjalna strefa rewitalizacji

 

 

Referat Oświaty, Kultury i Rekreacji

OK-1: Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego. 
OK-2: Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej. 
OK-3: Wyprawka szkolna.
OK-4: Skierowanie ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do szkoły lub przedszkola. 
OK-5: Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola. 
OK-6: Przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. 
OK-7: Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Referat Techniczno - Inwestycyjny

TI-1: Zajęcie pasa drogowego.
TI-2: Uzgodnienie i wydanie warunków technicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg.