Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

logo_bezdomne_zwierzeta

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Rewitalizacja

Mapa Sułkowic

polplan mapa

Prezentacje multimedialne

prow prezent menu

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)
Konsultacje dla Mieszkańców Gminy Sułkowice Drukuj Email
czwartek, 07 lutego 2019 09:54, odsłon: 376

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sułkowicach 

pkt informacyjny logo31 stycznia 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Szkole w Rynku zagościł Mobilny Punkt Informacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Małopolskiego. Było to możliwe dzięki pomocy Pani Elżbiety Maślerz – Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi. 

Więcej…
 

“Book, book - tu książka” - Projekt uczniów z ZSP Małopolskiej Szkoły Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach Drukuj Email
środa, 06 lutego 2019 16:04, odsłon: 252

logo book

Dążąc do rozpowszechniania czytelnictwa grupa uczennic z ZSP Małopolskiej Szkoły Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach w ramach akcji “Zwolnieni z teorii” przystąpiła do realizacji projektu “Book, book - tu książka”.

Projekt w swoich założeniach jest adresowany do wszystkich, jednak uczniowie szkoły w szczególności chce dotrzeć do dzieci, młodzieży, osób starszych, chorych i samotnych.

 

Więcej…
 

87% dofinansowania do kursów, szkoleń, studiów Drukuj Email
poniedziałek, 04 lutego 2019 15:57, odsłon: 58

wup baner

 

Ogłoszenie ARiMR o naborze wniosków o przyznanie pomocy finansowej Drukuj Email
poniedziałek, 04 lutego 2019 14:52, odsłon: 143

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej
na operacje typu
„Restrukturyzacja małych gospodarstw”
w ramach poddziałania
„Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w dniach od 28 lutego do 29 marca 2019 r.


Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1813 z późn. zm.).

Więcej…
 

Informacja dla posiadaczy bydła Drukuj Email
poniedziałek, 04 lutego 2019 14:05, odsłon: 47

Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2015, poz. 1340 ze zm.) posiadacz zwierząt może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR  z wnioskiem o wydanie informacji o liczbie DJP bydła na potrzeby Wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

W celu uzyskania w/w danych (informacji o liczbie DJP bydła) należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla siedziby stada Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wzór w/w wniosku zamieszczony jest na stronie internetowej ARiMR.

 

Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach: od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku do WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

 

Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, w drodze decyzji, zwrot podatku.

 

Komunikat dotyczący uchwały antysmogowej Drukuj Email
piątek, 01 lutego 2019 13:07, odsłon: 520

W związku z bardzo złą jakością powietrza w sezonie zimowym, spowodowaną ogromną emisją zanieczyszczeń z domowych palenisk na węgiel i drewno, od 1 lipca 2017 roku na terenie województwa małopolskiego obowiązuje uchwała anytsmogowa. Wszyscy mieszkańcy Małopolski są zobowiązani do stosowania postanowień uchwały:
Nowe kotły instalowane w nowych budynkach lub remontowanych kotłowniach muszą spełniać odpowiednie parametry.
Od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce nie można eksploatować nowego kotła na węgiel lub drewno lub kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnym rozporządzeniu w sprawie ekoprojektu (emisja pyłu do 40 mg/m3). Parametry te należy potwierdzić odpowiednią dokumentacją podczas kontroli. Za niedostosowanie się do przepisów wynikających z uchwały antysmogowej grozi mandat do 500 zł. Gdy sytuacja będzie się powtarzać sprawa może zostać skierowana do sądu - kara może wynieść nawet 5 000 zł!
Wszystkie stare kotły tzw. „kopciuchy” powinny zostać wymienione do końca 2022 r.
Od 1 stycznia 2023 roku nie można użytkować bezklasowych kotłów na węgiel i drewno, czyli tzw. kopciuchów. Należy je wymienić na kocioł gazowy, przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, pompę ciepła, kocioł olejowy lub kocioł na paliwo stałe spełniający wymogi ekoprojektu.
Od 1 stycznia 2023 roku wszystkie kominki muszą:
> spełniać wymagania ekoprojektu lub ich sprawność cieplna powinna wynosić co najmniej 80% lub
> być wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu (emisja pyłu do 40 mg/m3). Parametry te należy potwierdzić odpowiednią dokumentacją podczas kontroli.
Całkowity zakaz użytkowania kotłów klasy 3 i 4 od 2027 roku.
Do końca 2026 roku należy wymienić kotły, które spełniają podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012.
Zakaz stosowania węgla i drewna o określonych parametrach.
Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotokoncentratów. Jest to odpad węglowy o bardzo drobnej frakcji zawierający duże ilości wilgoci, siarki, popiołu i innych zanieczyszczeń, które podczas spalania emitowane są do atmosfery.


Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Drewno przed spaleniem powinno być sezonowane. Suche drewno charakteryzuje się znacznie wyższą kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń niż drewno wilgotne.

POMOC FINANSOWA

Na wymianę kotłów można otrzymać dofinansowanie. W niektórych miejscowościach działają gminne programy wymiany kotłów i pieców.  Od września 2018 można też składać wnioski do programu Czyste Powietrze. Oferowane są dotacje i pożyczki do wymiany kotłów i pieców na paliwa stałe, montażu odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacji budynków jed­norodzinnych (ocieplenie ścian, stropów, wymiana okien i drzwi). Dotacja może wynieść nawet 90% kosztów kwalifikowanych (od 7 000 zł do 53 000 zł)!

Nie zwlekaj! Skorzystaj z dotacji! Wymień swój stary kocioł!

Więcej…
 

Sprawozdawczość dotycząca opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami Drukuj Email
czwartek, 31 stycznia 2019 10:53, odsłon: 176

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przypomina o zbliżającym się okresie rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami.
 
Podmioty korzystające ze środowiska powinny wnieść opłatę oraz przedłożyć wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, do urzędu marszałkowskiego za 2018 rok (sprawozdanie roczne) w terminie do 31 marca 2019 roku www.malopolska.pl/srodowisko.
 
Od 1 stycznia 2017 roku zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) w przypadku, gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a, do urzędu marszałkowskiego.
 Od 1 stycznia 2018 roku kompetencje w zakresie opłat za usługi wodne w tym opłaty za pobór wód oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi przeszły do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zmiana została wprowadzona na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566 z późn. zm.).

Więcej…
 

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - NABÓR WNIOSKÓW WZNOWIONY Drukuj Email
wtorek, 29 stycznia 2019 12:32, odsłon: 211

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje,
że w dniu 21 stycznia 2019 r. został wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.
 
Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane drogą elektroniczną lub – w przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną – w formie papierowej. Więcej informacji można uzyskać pod wskazanym adresem:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Krakowie, ul. Kanonicza 12

Tel. (12) 422 94 90  (wew. 2)

 

Szczegółowe informacje o Programie:

https://www.wfos.krakow.pl/portalbeneficjenta/strona-glowna-programu

 

APEL BURMISTRZA Drukuj Email
poniedziałek, 28 stycznia 2019 17:52, odsłon: 1453

Szanowni Mieszkańcy i Goście!

Jestem oburzony wandalizmem, jaki dokonuje się w publicznych toaletach mieszczących się przy kościele w Sułkowicach.

Apeluję do wszystkich Mieszkańców i Gości, aby z rozwagą i należytą kulturą korzystać z udostępnionych obiektów publicznych.

Nie bądźmy obojętni wobec aktów wandalizmu i będąc świadkami takich dewastacji zgłaszajmy to bezpośrednio na policję.

Informuję, że wobec sprawców zostaną wyciągnięte konsekwencje, a dzięki zamontowaniu rozszerzonego monitoringu, będzie możliwość ich bezwzględnego ukarania.

W związku z powtarzającą się sytuacją niszczenia publicznych toalet,  będą one czynne przez cały tydzień w godz. 7:00 - 19:00.

Pamiętajmy o tym, że potrzeb w naszej gminie jest wiele, wybudowanie toalet było bardzo kosztowne, a wszelkie naprawy będące skutkiem bezmyślnego zachowania wandali będą ograniczać nasz wspólny budżet.

Artur Grabczyk
Burmistrz
Gminy Sułkowice

 

zniszczone WC

Więcej…
 

Podziękowanie za zaproszenie Drukuj Email
poniedziałek, 28 stycznia 2019 15:35, odsłon: 136

Jubileusz prof. dr hab. inż. Kazimierza Flagi, dr h. c. multi

Składam serdeczne podziękowanie za zaproszenie na uroczystości 80-lecia urodzin i 50-lecia odnowienia doktoratu prof. dr hab. inż. Kazimierza Flagi, dr h. c. multi, które odbyły się w dniu 24 stycznia br. na terenie Politechniki Krakowskiej.

To dla mnie wielkie wyróżnienie, iż w tak ważnym dla Pana Profesora dniu mogłem w imieniu swoim, jak i Mieszkańców Gminy złożyć życzenia naszemu wybitnemu Rodakowi.

 

Artur Grabczyk

BURMISTRZ

list gratulacyjny

 

V sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach VIII kadencji Drukuj Email
piątek, 25 stycznia 2019 13:56, odsłon: 5554

V sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

31 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 16:00

w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach, Rynek 6

Więcej…
 

Styczniowe podziękowania dla wyróżniających się druhen i druhów. Drukuj Email
piątek, 25 stycznia 2019 13:44, odsłon: 1151

podziekowania_osp

Markowe rękawice i słowa wdzięczności.

Jak co roku w miesiącu styczniu wyróżniający się strażacy oraz Zarząd Gminny OSP w Sułkowicach spotkali się z Burmistrzem, który podtrzymując tradycje styczniowych spotkań podziękował strażakom za to że są, że zawsze można na nich liczyć, za poświęcenie i chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Więcej…
 

Konsultacje dla Mieszkańców Gminy Sułkowice Drukuj Email
wtorek, 22 stycznia 2019 16:11, odsłon: 54

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Urząd Miejski w Sułkowicach zapraszają mieszkańców Gminy Sułkowice na konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich, które odbędą się w dniu 31.01.2019 r., godz. 13:00-15:30 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sułkowicach (Stara Szkoła, Rynek 6).

PLAKAT INFORMACYJNY

 

XVI Małopolski Turniej Piłki Nożnej im. Janusza Światłonia o puchar Prezesa Firmy INTER- ZOO Drukuj Email
wtorek, 22 stycznia 2019 14:04, odsłon: 1008

turniej

Szczytny cel i sportowe wrażenia

W dniach 19-20 stycznia 2019 roku na hali sportowej SP nr 2 w Sułkowicach został przeprowadzony XVI Małopolski Turniej Piłki Nożnej im. Janusza Światłonia o puchar Prezesa Firmy INTER-ZOO współorganizowany przez Burmistrza Sułkowic oraz KS Gościbia. W turnieju wzięło udział 17 drużyn, które reprezentowały firmy i zakłady pracy z województwa małopolskiego. Były to:

Więcej…
 

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Drukuj Email
poniedziałek, 21 stycznia 2019 10:56, odsłon: 68

KOMUNIKAT

W dniu 31 stycznia upływa termin płatności I raty opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Prosimy o terminowe dokonanie opłat.

Proszę również pamiętać o terminie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2018.

UM Ref. Spraw Obywatelskich

 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 10 z 116

Inwestycje 2017

  • Inwestycje 2016
  • Inwestycje 2016
  • Inwestycje 2016
  • Inwestycje 2016
  • Inwestycje 2016

Biertowice - budowa hali sportowej

hala mini

BEZPIECZEŃSTWO

osp logo  oc logo 

Remontujemy zabytki

studnia mini

Porady prawne

paragraf

    

Gmina Sułkowice
facebook

Fundusze unijne

PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA 2014-2020

Program Operacyjny  Infrastruktura i Środowisko

Małopolski Regionalny  Program Operacyjny

Program Rozwoju  Obszarów Wiejskich

wfosigw

Gazeta Gminna

Nasze Insygnia

 

sok

Współpraca

  • Współpraca
  • Współpraca

 

podkowka